Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Samenvatting verkiezingsprogramma 2018-2022

D66 pleit voor vrijheid van het individu maar wel in verbondenheid met elkaar. We zijn er voor de inwoners van Oosterhout en we willen samen met hen nadenken en in gesprek gaan over een gezonde en gelukkige Oosterhoutse samenleving.

In dit verkiezingsprogramma onderscheiden we vier thema’s met concrete voorstellen voor Oosterhout, Oosteind, Dorst en Den Hout:

 • Geluk en Gezondheid
 • Grondrechten en Waarden
 • Gedeelde welvaart
 • Duurzaamheid

We beloven geen gouden bergen, maar blijven realistisch.

D66 maakt er werk van!

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen.

Voorlichting & Onderwijs

 • goede voorlichting over opvoeding, gezondheid en zelfstandig blijven wonen
 • goede en betaalbare scholen en kinderopvang
 • vervolgonderwijs moet goed bereikbaar zijn met de fiets of OV

Ontmoeting

 • woningen met meerdere generaties faciliteren
 • ontmoetingen mogelijk maken door deelname aan het cultureel leven te stimuleren
 • kleinschalige initiatieven zoals amateurkunst stimuleren
 • activiteitencentra zouden nog meer voor ontmoeting moeten worden ingezet
 • meedenken over goede ontmoetingsplekken voor jongeren
 • bezoek aan de parken, dorpen en binnenstad stimuleren

Meedoen

 • betere samenwerking scholen en zorg
 • sporten en spelen in rookvrije speelruimtes
 • ons rijke verenigingsleven stimuleren en betaalbaar te houden
 • een degelijk en sluitend ov-systeem creëren
 • zorgen dat mensen een fijn en veilig thuis hebben met passende woningen
 • het is belangrijk dat Oosterhout toegankelijk wordt voor mensen met beperkingen
 • meer eigen verantwoordelijkheid voor inwoners in de vorm van: “Right to Challenge”
 • fietsen stimuleren via goede snelfietspaden

De gemeentelijke organisatie

 • meer verantwoordelijkheid van de burgers, minder bemoeienis van de overheid
 • minder beloven, meer doen
 • contact tussen ambtenaren en inwoners laagdrempelig houden
 • gemeenteraad moet meer zichtbaar zijn
 • gemeentebegroting op orde houden

Seniorenbeleid

 • ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
 • actief controleren of de gemeente de WMO juist toepast
 • goede ondersteuning voor mantelzorgers realiseren
 • luchtvervuilend verkeer weren
 • de inzet van onafhankelijke wijkverpleegkundigen bevorderen
 • gemeentehuis moet goed bereikbaar zijn voor ouderen
 • informatie moet gratis beschikbaar blijven in de vorm van folders

Koester het grondrecht en de gedeelde waarden

Ieder mens heeft het recht om zichzelf te kunnen zijn. D66 zoekt oplossingen om verschillen te overbruggen en daarmee begrip voor elkaar te krijgen.

 • goede opvang voor nieuwe Nederlanders
 • veel aandacht voor normen, waarden en kennis over Oosterhout in inburgeringscursus
 • goede handvatten voor het onderwijs om nieuwkomers op te vangen
 • samenwerken met andere gemeenten

Beloon prestaties en deel de welvaart

Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en

initiatieven vanuit de gemeenschap daarvoor krijgen onze steun.

Werk

 • meer maatwerk voor mensen die nu een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt
 • mensen helpen om aan het werk te komen
 • bijstandsuitkering moet eenvoudig stopgezet en weer in gang gezet kunnen worden
 • het wordt mogelijk voor bijstandsgerechtigden om een eigen bedrijf te starten
 • vrijwilligerswerk naast een uitkering zou normaal moeten zijn
 • we willen jongeren sneller aan een baan helpen

Gezondheid

 • genoeg mankracht en ruimte voor sociale wijkteams
 • samen met de mensen kijken hoe ze hun sociale netwerk kunnen versterken
 • hulp zo lang mogelijk in eigen huis
 • gemakkelijke laagdrempelige ontmoetingsmomenten
 • goed dekkend en kwalitatief sterk, formeel en informeel, zorgvangnet
 • hulp en begeleiding voor 18-plussers na de jeugdzorg
 • een hospice mogelijk maken in Oosterhout

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen een samenleving waarin onze kinderen ook fijn kunnen wonen. Waar we

op een verantwoorde manier omgaan met onze aarde en met grondstoffen.

Groen

 • meer ruimte voor groen
 • bij bouwprojecten natuur voorrang geven op stenen
 • betere voorlichting voor inwoners over het groener maken van tuinen

Energie

 • duurzaam omgaan met energie
 • inwoners informeren hoe ze verstandig om kunnen gaan met energie en milieu
 • ondernemers uitdagen een voorbeeldhuis te bouwen
 • nieuwbouw zonder gas en met veel oog voor milieuvriendelijke innovaties
 • investeren in energieneutrale sociale huurwoningen.

Afval

 • aanpakken van zwerfafval, door particuliere initiatieven te ondersteunen
 • ruimere openingstijden voor de milieustraat
 • een punt waar mensen 24/7 groen, afval en puin kunnen storten
Gepubliceerd op 29-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018