Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage debatbijeenkomst Omgevingsvisie

De concept omgevingsvisie is een overzichtelijk, thematisch en gebiedsgericht document, complimenten. Dat vinden we belangrijk, want het wordt daardoor leesbaar en begrijpelijk voor iedereen. Ook de presentatie op een toegankelijke website vinden we super.

Het is met een visie altijd een tweestrijd tussen ruimte laten aan toekomstige ontwikkelingen, maar wel kaders stellen. En tegelijkertijd richting bieden voor de toekomst. Het goed formuleren van die richting is belangrijk, zodat inwoners weten wat hun gemeente voor ogen heeft. In het algemeen missen we die piketpaaltjes nog. De keuzes die we gaan maken zijn nog ondergesneeuwd.

Hierover geven enkele aandachtspunten mee:
Wonen is een veelgehoord thema. Onze visie op wonen is duidelijk, daarover hebben we het in het debat over de woningbouwstrategie al gehad. De inspraakreactie van Thuisvester was er een naar ons hart. Bouw meer appartementen in plaats van grondgebonden woningen met tuin. Natuurlijk moeten we bouwen en investeren, maar bekijk eerst eens in de stad wat er mogelijk is en denk daarbij buiten de kaders. Het probleem van woningtekort is ook de prijs op dit moment. Dus laten we daaraan werken: focus op kleiner wonen en actief grondbeleid, ook binnen de bebouwde kom en op leegstaande bedrijventerreinen. Meer ambitie op inbreiding zou op zijn plaats zijn. Een ander voordeel daarvan is dat er meer mensen als vanzelf in de buurt van de binnenstad zijn. Dat helpt om het bruisend te houden en nog bruisender te maken. En bovendien willen we nog explicieter inzetten op beleving van de binnenstad.

Daaraan gelieerd: vergeet de Oosterhouter niet. Het eerste hoofdstuk lijkt nu vaak te gaan over mensen die hier nog naartoe moeten gaan komen, de Oosterhouter die nu nog geen Oosterhouter is. Er wonen hier 56 duizend mensen, en die wonen hier niet toevallig. Zij leven prettig in een stad waar ze wonen en willen wonen. Soms is het goed om je af te vragen: ‘Waarom woon ik in Oosterhout’? Is het vanwege het karakter van de ‘storp’? Is het vanwege de mooie buitengebieden? Is het vanwege de voorzieningen of de aanwezige snelwegen waardoor we snel naar Breda, Utrecht, Rotterdam of Antwerpen kunnen rijden? Antwoord op dit soort vragen lezen we onvoldoende terug, vanwege de bouwen bouwen bouwen-focus. Bovendien zijn we graag zuinig op onze buitengebieden, die voor heel veel mensen aantrekkelijk zijn en gewenst blijven.
In veel deelgebieden zien we bedrijventerreinen terug. Die terreinen zijn hard nodig voor de economie, de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van Oosterhout. Maar we moeten ons wel afvragen of die overal verspreid moeten liggen. Meerdere terreinen samenvoegen creëert ruimte, bijvoorbeeld om te benutten voor de bouw van woningen. Dat scheelt weer buitengebied.

U stelt de inwoner centraal. D66 is daar blij mee. Maar dit is precies een onderwerp waar het in een visie net wat concreter zou kunnen. We hebben wijkgericht werken. Daar bent u mee aan de slag gegaan. Maar hoe gaat u dit in de toekomst vormgeven? Wat heb ik eraan als ik een inwoner van een willekeurige wijk in Oosterhout of een van de dorpen ben? U had dit misschien al kunnen laten zien door met de wijken in gesprek te gaan over gebiedskaarten. U stelt bijvoorbeeld: “Via het wijkgerichte werken zijn we beter in staat om integraal beleid te ontwikkelen en maatwerk te bieden tussen de verschillende domeinen zoals zorg, lokaal (preventief) gezondheidsbeleid, onderwijs, werk en inkomen, sport en veiligheid.” Zoiets wordt een paar keer genoemd en dat is goed, maar dit wordt verder niet uitgewerkt. Dat is op zich logisch, het is immers een visie, maar nu is het wel heel breed.

We missen de aandacht voor meer groen. We hebben tijdens de pandemie gemerkt hoe mensen snakken naar het scheppen van een luchtje. Bedenk eens hoeveel verschillende soorten recreatie er nu in de bossen naast elkaar bestaan of door elkaar heen lopen? We weten dat er in de toekomst meer druk zal komen om natuur inclusief te bouwen. We zien dat door vergroening allerlei verhitting en verdroging kan worden tegengegaan. En als het gaat om groen in het buitengebied kijken we ook graag naar de omgevingsvisie van Breda, waar een doel wordt geformuleerd om de bosgebieden in de omtrek van de stad met elkaar te verbinden. Laten we ons daar absoluut bij aansluiten. De waarde van groen moeten we niet onderschatten.

Het containerbegrip duurzaamheid verdient ook nog wat aandacht. Laten we de ambitie vastleggen dat we inzetten op zon op dak, dat we in gesprek gaan met bezitters van allerlei onroerend goed om panelen te plaatsen. Laten we hiervoor ook vaker gaan denken aan geluidswallen en parkeerplaatsen. En, in het klein en het groot gedacht, laten we ons hardmaken tegen verstening van tuinen en stad. We hebben het hier over grote thema’s die op ons afkomen. Dat weten we al, laten we ook direct een ambitie formuleren.

En tot slot voorzitter, zijn we voorstander van het behoud van de kerken. Laten we ervoor zorgen dat die onderdeel blijven van het straatbeeld, dus laten we initiatieven als bij de Antoniuskerk van harte ondersteunen.

Gepubliceerd op 26-09-2021 - Laatst gewijzigd op 26-09-2021