Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 juni 2021

Nieuwsbrief juli 2021

Lokaal groeien we hard, er zijn veel mensen die op de positieve klank van D66 weerklank willen geven. Mocht u ook 1 van die mensen zijn, laat van je horen! Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en we hebben uw inbreng hard nodig.

De Raadsvergadering van 22 juni ging over de Perspectiefnota, via deze link kunt u die terugkijken.

Bij het bespreken van de perspectiefnota vroegen we aandacht voor:

Meer aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg
We zien in de kranten schrikbeelden over wat de coronacrisis bijvoorbeeld heeft gedaan met de mentale gezondheid van onze jongeren. Wat betekent dit op de langere termijn in Oosterhout? Verder willen we graag kijken waar er kansen liggen om de jeugdzorg structureel te verbeteren.. Wellicht liggen er kansen om de samenwerking met het onderwijs meer aan te halen. Tenslotte staan er 14 kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. De wethouder gaf aan hier veel aandacht voor te hebben maar voor de bekendheid wel ons nodig te hebben, nou hierbij…
Regionale Energie Strategie
Voor de uitdaging Oosterhout van het gas af hebben we meer capaciteit nodig binnen het gemeentehuis. De wethouder geeft aan hiervoor te willen wachten op gelden vanuit de landelijke politiek, om te voorkomen dat er weer een laatste koerswijziging is.
Stadsecoloog
We hebben een amendement ingediend voor een stadsecoloog. We vinden het belangrijk om kennis over ecologie in het gemeentehuis te hebben. Dit onderwerp moet stevig verankerd worden in beleid. Er komt een aantal grote thema’s op ons af en er liggen al een paar alarmerende rapporten over bijvoorbeeld hittestress en de afname van de biodiversiteit. Woningbouw, omgevingsvisie, klimaatadaptatie en energietransitie en we hebben dit jaar een mooie stap gezet in een nieuw bermbeheer. Ecologie komt in al deze thema’s terug. Een meerderheid in deze raad wil vergroening in de stad en er moet aandacht komen voor klimaatadaptief bouwen. Ook zal naar verwachting de druk vanuit het Rijk gaan toenemen om natuurinclusief te gaan bouwen. Om Oosterhout leefbaar en toekomstbestendig in te richten is het goed nu op deze punten in te zetten.
Op 5 juli is er weer een fractievergadering. Als u deze wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden bij de fractievoorzitter.