Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 mei 2020

RES 0.5: Neem participatieproces serieus en zet in op innovatie

Raadsbetoog, 19 mei 2020:

We bespreken de concept regionale energie strategie en de rol die de gemeente Oosterhout daarin heeft. Het zal u hopelijk niet verbazen dat D66 voor het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie is. Met genoegen zien we dat Oosterhout hierin een grote rol wil nemen en dat de wethouder echt werk wil maken van duurzaamheid. Over de manier waarop dat gebeurt willen we graag een paar dingen kwijt.

We willen graag nogmaals benadrukken dat we ons eerst moeten richten op besparing en op het volplaatsen van de nog leegstaande daken in de gemeente en van bijvoorbeeld geluidswallen, voordat we ons vol gas bezig gaan houden met het plaatsen van zonnevelden.

U gaf eerder aan dat de hoeveelheid daken in onze gemeente te gering is om aan de energievraag te voldoen. Maar dat lijkt niet voor heel de regio te gelden. Naar verluidt doet Breda hetzelfde met haar daken en hebben zij straks energie over. Kunnen we dat overschot niet verdelen over de regio, waardoor onze gemeente bijvoorbeeld minder hoeft op te wekken?

In uw raadsbrief schrijft u: Bij het opstellen van de RES is gewerkt volgens het principe van ‘binnen naar buiten’. Dit betreft allereerst besparen en kleinschalige opwek, daarna grootschalige opwek in de gebouwde omgeving en tot slot grootschalige opwek in het buitengebied. In de uitvoering lijkt een andere volgorde te worden gevolgd.

 

De weg naar 2030 is nog lang en biedt een heleboel ruimte om op een goede manier te komen tot de doelstellingen. Oosterhout gaat voortvarend te werk bij het behalen van de doelstellingen, maar lopen we niet een paar stappen te hard? We lijken nu veel laaghangend fruit te plukken, door grootschalige opwek van energie te plannen op specifieke locaties met al bestaande technieken. We zouden ook stapje voor stapje kunnen zetten en inzetten op innovatie, om zo op termijn op een eigentijdse en wellicht efficiëntere manier te komen tot onze doelstellingen. Dat is ongetwijfeld beter en geeft ons op de nog langere termijn een voorsprong om nog verder te ontwikkelen en energie beter te kunnen inzetten. Bijvoorbeeld door goede opslag. Dan kunnen we ook van de biomassa centrales af, die bomen uit oost-Europa en zuid-Amerika verslurpen.

 

Een andere reden waarom we ons afvragen of we niet te snel gaan, zijn de alarmerende berichten vanuit Oosterhouters, veel van hen afkomstig uit Dommelbergen. Waar u in de concept-RES uitgesproken uitgaat van participatie en acceptatie –het woord participatie komt maar liefst 24 keer voor in het document- zijn er bij voorbaat al alarmerende geluiden van mensen die zich niet gehoord worden, mensen die schrikken van wat er in de Oranjepolder wordt gepland en zeggen onvoldoende te zijn meegenomen. Er is een zienswijze van het Natuurplein die roept dat de groep stakeholders te smal is. Hoe bent u van plan daarmee om te gaan? Participatie zou in onze ogen op zijn minst moeten betekenen dat mensen op de hoogte zijn van zaken als:

 

– hoe verloopt het proces

– waar kan ik terecht voor vragen

– wat gebeurt er wanneer

– wat zijn de redenen dat plannen zijn zoals ze zijn

– etc.

 

Voorzitter, als we de ingeslagen weg doorzetten, wat is dan het begrip participatie dan nog waard? In de RES geeft u aan mensen op tijd en transparant te willen informeren en te willen betrekken. De plannen die u nu voor ogen heeft lenen zich er uitstekend voor te laten zien dat u ook daadwerkelijk van plan bent mensen mee te nemen en te laten participeren. Maar dan moet er wel wat veranderen.

 

Hoewel we in dit betoog een paar punten gemaakt hebben, zijn we blij dat de RES vorm gaat krijgen. Om ons punt over de participatie kracht bij te zetten, dienen we graag amendement 8A01 over flexibiliteit in de energiemix mede in. Vervolgens kunt u laten zien dat u inderdaad van plan bent om inwoners op tijd te betrekken en het participatie- en acceptatieproces serieus neemt.