Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juni 2019

Perspectiefnota: Reactie D66

Deze week werd de perspectiefnota besproken in de Raad. Hieronder de reactie van onze fractie:

Niet in hokjes denken

Vandaag, 18 juni 2019 lezen we eindelijk in de perspectiefnota, op pagina 7: nu is het moment om een volgende stap te zetten en te komen tot een meer integrale benadering binnen het sociaal domein. We zijn blij dat u eindelijk het licht ziet.

We vinden het treurig dat dit zo lang heeft moeten duren. We hebben, wat ons betreft, kostbare jaren verloren. En dat vinden we kwalijk. Vandaar dat wij het initiatiefvoorstel over dit onderwerp van de raadsvergadering van 2 juli mee indienen.

———–

Right to challenge

Al enige jaren spreekt D66 over ‘the right to challenge’, de mogelijkheid van burgers om taken van de gemeente over te nemen omdat zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te doen.

U heeft steeds aangegeven geen gevoel te hebben bij dit onderwerp. Wat lezen we nu in de perspectiefnota: we willen wijkbewoners en buurtinitiatieven meer ruimte geven’ en ‘verantwoordelijkheid geven bij het beheer en de ontwikkeling van hun eigen wijk’. Wat fijn dat u het right to challenge nu omarmt! Ook wat dit onderwerp betreft vindt u uiteindelijk wat wij vinden. U heeft steeds alleen behoorlijk wat meer tijd nodig…

————

Geen gemeenschapsgeld over de balk smijten

We hopen daarom dat u eerder tot inkeer komt als het om een ander thema gaat dat we nu al enige tijd noemen. We hebben goede hoop, mede door de toezegging van de fractievoorzitter van Gemeentebelangen. Op pagina 18 geeft u namelijk aan dat er kritisch gekeken moet worden naar de verschillende geplande investeringen. U zegt letterlijk: de vraag die voor ligt: zijn de investeringen, hun bedragen en de termijn nog realistisch / noodzakelijk?

Het antwoord daarop als het om de Bromtolgaat is 3 keer nee.

NEE, de investering is niet realistisch. Want als je een turborotonde maakt met aan weerszijden een stoplicht èn Hooipolder is er alleen een verplaatsing van het verkeer i.p.v. een oplossing. Deze investering levert een besparing in reistijd op van twee keer op een dag 5 minuten.

NEE, de bedragen zijn niet realistisch. We kunnen dit geld beter gebruiken. En gezien de marktontwikkeling is iets dat 3 jaar geleden 2,7 miljoen kostte nu met zekerheid meer geworden.

NEE de termijn is niet realistisch. Dit is niet het moment om geldverslindende projecten aan te gaan gezien de financiële onzekerheid waarin we ons nu bevinden.

U heeft ons sinds februari al een aantal keren meer informatie over de stand van zaken beloofd en komt steeds maar niet over de brug.

We willen voorkomen dat u gemeenschapsgeld over de balk gooit, geld dat duizend keer beter gebruikt kan worden. We willen goed geïnformeerd worden over de stand van zaken in dit proces. We willen voorkomen dat u weer te laat tot inkeer komt. We vragen u vandaag nogmaals om ons over dit onderwerp te informeren, omdat een groot gedeelte van de raad bij herhaling heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in dit voorstel. We horen graag de toezegging van u wanneer dit gebeurt.

——-

 

Nog zo’n voorbeeld: parkeren

Het parkeerfonds is een gesloten systeem, waar we op termijn 300.000 euro in tekort komen… laat dat nou precies het bedrag zijn dat u hebt verkwanselt door de parkeertarieven te verlagen in de stad. Het beste zou zijn om dit terug te draaien, hier hebben we dan ook meerdere keren om gevraagd. U stelt nu voor geld te besparen door een fietsenstalling te sluiten. Onbegrijpelijk. Geld voor de auto, ten koste van de fiets. Dit gaat volledig in tegen uw eigen mobiliteitsplan. Tegen de opgave op het gebied van duurzaamheid. U heeft zichzelf in de nesten gewerkt en komt nu met een ongeloofwaardige en onbestendige oplossing.

 

———-

U wilt de collectieve ziektekostenverzekering alleen nog beschikbaar maken voor inkomen tot 110 procent bijstandsniveau. Voor mensen met dit inkomensniveau is de zorgverzekering een grote kostenpost. U heeft beloofd dat we mensen niet in de kou laten staan.

Dus Dit gaan we hier in Oosterhout niet zo doen!

Wij zijn blij met het amendement van gl om deze geplande bezuiniging te schrappen.

Want voorzitter, voor D66 is het onverteerbaar dat we geld besparen op de voorzieningen voor de mensen die het financieel moeilijk hebben, maar tegelijkertijd geld over de balk smijten. Van de rotonde kunnen we 10 jaar lang die 400 mensen met 125% bijstandsniveau mee laten doen aan de collectieve ziektekosten verzekering.

———

Ook het afschaffen van de subsidie van de maatschappelijke stage vinden wij geen goed idee. Dit is waar jongeren hun eerste kennismaking hebben met het maatschappelijk veld. Dit is ook waar interesse gewekt wordt voor werken in de zorg of maatschappelijke organisaties. Waar de mantelzorger in de dop geboren wordt. U begrijpt dit heel goed wanneer  u jongeren laat snuffelen aan bedrijven met het hightech platform, maar het kan toch niet zo zijn dat u ons maatschappelijk veld hierin vergeet? We zullen het volgende amendement indienen om deze bezuiniging te schrappen.

——

overwegende dat:

  • Maatschappelijke stages belangrijk zijn om jongeren te laten kennismaken met het maatschappelijk veld
  • Hier interesse gewekt wordt voor het werken in het maatschappelijk veld.
  • We in dit werkveld erg veel mensen tekort komen, bijvoorbeeld in de zorg, en dit in de toekomst alleen nog maar erger wordt.
  • Met de maatschappelijke stage een kiem gelegd wordt voor de latere mantelzorgers.
  • De maatschappelijke stage een tegenkracht is tegen de individualisering van de samenleving en jongeren leert meer om zich heen te kijken.

 

 

besluit:

 

De bezuiniging op de maatschappelijke stage van € 20.000,- op pagina 13 punt 8 te verwijderen.

 

‐——-

 

U merkt voorzitter, D66 is niet erg tevreden. We erkennen de moeilijke opgave die onze gemeente heeft en vinden de aanpak van het college, waarbij er samen met de raad gezocht is naar ruimte, logisch. Bij ‘zero based budgeting’ hoort echter dat alle uitgaven elke periode opnieuw moeten worden afgewogen. Elke periode moet opnieuw geanalyseerd worden wat de gemeente nodig heeft en waaraan het geld besteed moet worden. We merken echter, dat sommige onderwerpen niet ter discussie mogen staan. De bromtol en de parkeertarieven zijn hier twee voorbeelden van. U zegt uit te gaan van zero based budgeting, maar doet dat alleen daar waar het u uitkomt.