Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 augustus 2014

Nieuwsbrief 25 augustus 2014

Beste leden,

Het begin van de zomervakantie is overschaduwd door de vliegtuigramp MH17. Wij betuigen ons medeleven met de slachtoffers,  hun familie en verwanten.

Vandaag is de zomervakantie voorbij en we kunnen weer aan de slag met ons werk.  In deze nieuwsbrief willen wij in het kort terugblikken op een aantal onderwerpen die tijdens de raadsvergaderingen van 10 juni en 18 en 19 juli j.l. is behandeld.

Wij wensen u  veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
Namens D66 Fractie Maarten Velds en Marleen Hemmer,
Geeta Nanda-Mangon

 

Bericht van de fractie
Tijdens de raadsvergadering van 10 juni j.l. heeft D66 onder andere de volgende onderwerpen ingesproken:  het preventie-en handhavingsplan alcohol en jeugd, het vaststellen van de jaarrekening/jaarverslag 2013 en de resultaatbestemming jaarrekening 2013.

NIX onder de 18
Wij hebben aangegeven dat het preventie- en en handhavingsplan alcohol en jeugd voor een groot gedeelte over handhaving gaat en dat focus op een preventieplan ontbreekt.  De uitgangspunten van het preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd wordt in het algemeen door D66 onderschreven. Maar we hebben benadrukt dat wat ons betreft het preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd veel concreter kan en in bijzonder het preventieplan alcohol en jeugd.

Jaarrekening/Jaarverslag 2013
Tijdens de behandeling  jaarrekening/jaarverslag 2013 en resultaatbestemming jaarrekening 2013 heeft D66 kritische opmerkingen gemaakt over de cijfers met betrekking tot het buurt- en wijkbeheer, diftar en Outflow. Ook hebben wij bij de coalitie de “WMO buffer” onder aandacht gebracht en hierover een amendement ingediend.
Wij hebben het college gevraagd naar cijfers die niet de kosten weergeven, maar naar cijfers die concrete resultaten geven over de werkwijze  inzake het buurt- en wijkbeheer. Toen de portefeuillehouder liet weten dat een dergelijk werkwijze niet geëvalueerd wordt, waardoor er geen concrete cijfers zijn, was dat een reden voor Marleen en Geeta om zich nader te laten informeren door  de betreffende ambtenaren  over dit onderwerp . Zij hebben ons geïnformeerd over de uitvoeringsprocessen van het buurt- en wijkbeheer en  nodigden ons uit  om een keer mee te lopen met een buurtcoördinator.

Diftar
Diftar is een onderwerp waarover het college en D66 het niet eens kunnen worden. Vanaf dag 1 hebben wij  vraagtekens gezet bij de effectiviteit en effiency van de Diftar. Tijdens de evaluatie van Diftar is naar voren gekomen dat 1.200 huishoudens geen afval hebben aangeboden. Daarom vreest D66 dat niet de vervuiler, maar degene die het afval scheidt en aanbiedt verhoudingsgewijs meer gaat betalen. Het college heeft ons inziens ook niet deugdelijk kunnen motiveren waarom de tarieven omhoog gaan. Volgens het college is de Diftar nog steeds een goed werkend systeem.

Outflow
Voorts hebben wij met verbazing kennis genomen van de inkomsten van de Outflow ad. € 4.800,– voor het jaar 2013. Volgens de portefeuillehouder  zijn de inkomsten laag, omdat er sprake is van een aanloopperiode waarbij het gebouw niet volledig gebruikt wordt.  Met een aantal verhuurders zijn afspraken gemaakt over financiële ingroeimogelijkheden, aldus de portefeuillehouder.  Later hebben wij artikel 41 vragen gesteld over de afspraken met betrekking tot de Outflow. De antwoorden hebben wij in de vakantie ontvangen. Vandaag tijdens de fractievergadering zullen we bespreken of de antwoorden voldoende duidelijk zijn of dat er verdere acties ondernomen moeten worden. Het onderwerp Outflow wordt dus vervolgd.

WMO
Tijdens de coalitiebespreking heeft D66 de coalitie laten weten dat wij zullen meewerken aan het gewenste resultaat van het coalitieakkoord.  Daarom hebben wij via een amendement willen realiseren dat de WMO gelden niet in de vrije reserve wordt gestort, maar voor de WMO te reserveren, de zgn. WMO buffer. De portefeuillehouder heeft dit amendement ontraden. Als reden gaf hij aan dat de transitie een maximale speelruimte vraagt.  “Bufferen” van allerlei posten zorgt ervoor dat de bewegingsruimte hierdoor beperkt wordt. Wij zijn het niet eens met de redenering. Deze coalitie en in bijzonder de SP hebben aangegeven om rijksgelden aan het beoogde doel te binden. Helaas heeft de coalitie dit amendenment niet gesteund.

Maidenspeech
Op de raadsvergadering van 8 juli 2014 stond het ELD dossier centraal. Marleen heeft in deze raadsvergadering haar maidenspeech gehouden en het amendement detaillhandelvisie ingediend.

Visienota detailhandel
Op de visienota detailhandel, een nota die door de 19 samenwerkende gemeenten wordt opgesteld, waren wij op zich tevreden. Er was 1 punt waar we het niet over eens waren en dat was het oprichten van een regionaal orgaan om samen afspraken te maken tussen de 19 gemeenten over detailhandel. Wij vonden dat de portefeuillehouders dit prima samen kunnen. Ons amendement was dus ook hierop gericht. Gelukkig was de portefeuillehouder het hiermee eens en hij adviseerde de raad om voor het amendement te stemmen. Met 27-4 werd het amendement aangenomen.

ELD
In het kader van effectief vergaderen hebben wij Groen Links gevraagd om namens D66 het woord te voeren over het dossier ELD.  Het dossier ELD was in juni/juli 2014 volop in de media. De centrale vraag was of de portefeuillehouder zich kon vinden in het rapport van de ministerie. De  portefeuillehouder bleef bij zijn standpunten, waarin hij aangaf niet het rapport te onderschrijven. Aan het eind van de behandeling van het ELD dossier hebben Groenlinks en Groen Brabant een motie van treurnis ingediend tegen de portefeuillehouder. Wij hebben deze motie niet gesteund, omdat de motie te vroeg was. Uit zorgvuldigheidsoverweging willen wij de definitieve rapportage van de ministerie afwachten.

Openingstijden horeca
Tot slot hebben wij samen met de VVD de petitie openingstijden horeca laten agenderen. D66 heeft hier wederom de openingstijden van winkels onder de aandacht van de raad gebracht. Wij vinden dat niet de wet, maar de ondernemers zelf de openingstijden moeten regelen. Samen met VVD, CDA, Groen Links, PvdA en Gemeentebelangen hebben wij hierover een motie ingediend. Deze motie is aangenomen.

Agenda
– 25 augustus 2014 fractievergadering, gemeentehuis, kamer 2.
– 16 september 2014 raadsvergadering. U bent zoals van harte welkom!

Links
– https://oosterhout.d66.nl/
– http://ris.oosterhout.nl/

Vacature
– Leden Steunfractie

Vragen
Voor vragen over de nieuwsbrief kunt u terecht bij Geeta Nanda-Mangon.