Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 mei 2014

Nieuwsbrief 25 mei 2014

Nu Vooruit!

Na overweldigende gemeenteraads- en Europese verkiezing gaat D66 met grote sprongen vooruit. Ook de fractie van D66 Oosterhout wil vooruit;  vooruit met Oosterhout en vooruit met de partij D66 Oosterhout. Daarom heeft de fractie besloten via een nieuwsbrief u maandelijks op de hoogte te houden over politieke nieuws uit Oosterhout, bericht van de fractie, etc.

Zoals u kunt zien hebben wij in de nieuwsbrief ook onderdelen als vacature, agenda en  links opgenomen. De reden hiervoor is dat wij graag met u in contact komen. Wij vinden uw mening belangrijk en kunnen uw kennis en kunde goed gebruiken.

In deze nieuwsbrief staat het coalitieakkoord 2014-2018 centraal. Tijdens de openbare bijeenkomst op 14 mei 2014 in Theek 5 heeft de coalitie (Gemeente Belangen, VVD, CDA en SP) het definitieve  coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2014- 2018 gepresenteerd. De partijen hebben het akkoord de titel “Met Oosterhout, Voor Oosterhout” gegeven. In de raadsvergadering van 20 mei 2014 heeft de oppostie mogen reageren op dit coalitieakkoord. Aansluitend op deze raadsvergadering over het coalitieakkoord zijn de kandidaat-wethouders geïnstalleerd en er hebben 4 nieuwe raadsleden de eed afgelegd.

In deze nieuwsbrief zullen wij u in het kort informeren over de hoofdpunten van het coalitieakkoord,  onze reactie en de reactie van de oppositie op het coalitieakkoord, wie de wethouders zijn, de taakverdeling  van raadsleden D66 en het bericht van de fractie.

Tot slot willen wij u verwijzen naar onze D66 Oosterhout website https://oosterhout.d66.nl/ . Hier kunt u alles lezen over ons, onze standpunten en  op deze site worden onze inbreng tijdens de raadsvergadering gepubliceerd.

Wij wensen u  veel leesplezier.

Met vriendelijke groeten,
D66 Fractie: Maarten Velds, Geeta Nanda-Mangon en Marleen Hemmer

 

Bericht van de fractie
Succes van 19 maart

Terugkijkend naar de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 mogen wij vaststellen dat wij voor deze verkiezing een van de beste verkiezingscampagne hebben gevoerd. Langs deze weg willen wij  iedereen bedanken voor  uw stem en medewerking. D66 Oosterhout heeft een zetel bijgekregen. Wij zijn van 2 naar 3 zetels gegaan. Ons nieuwe raadslid Marleen Hemmer komt ons team (Maarten en Geeta) versterken.  Wilt u meer willen weten over de raadsleden dan verwijzen wij u naar de website van D66 Oosterhout https://oosterhout.d66.nl/organisatie/fractie/.

Verloop coalitieonderhandelingen
Na de installatie van de raad zijn de coaltie onderhandelingen volop  van start gegaan. Vanuit de  3 partijen, Gemeente Belangen  die in de de coalitie vertegenwoordigd waren gezien, en de door Gemeente Belangen expliciet uitgesproken wens om een breed college te vormen, is de keuze voor GB, VVD, CDA en SP te begrijpen. Wel vinden wij het jammer dat daarnaast niet gekeken is naar een brede coalitie als je naar de verhouding progressief-conservatief hier in de raad kijkt. Met in het achterhoofd de uitgesproken wens om de bestuursstijl te veranderen, het genoemde verbindend bestuur, was het in de eerste plaats natuurlijk logisch geweest om juist D66 in het college op te nemen. Helaas bleek tot onze grote verbazing dat we ons in de politieke werkelijkheid vergist hebben. Maar we  hebben geen woorden meer aan vuil gemaakt. De volledige inbreng van ons is te lezen op https://oosterhout.d66.nl/publicaties/inbreng-raadsvergadering-fractie-d66-d-d-20-mei-2014/.

Reactie op coalitieakkoord
Op 20 mei 2014 heeft de oppostitie (D66, Groen Links, GBV, Groen Brabant en PvdA) mogen reageren op het coalitieakkoord. Groen Links is uitgebreid ingegaan op de wijze waarop dit college is gevormd besproken.  Hierbij verwees Groen Links naar het gesprek tussen SP , D66 en Groen Links, voordat de grootste partij, Gemeentebelangen, startte met de gesprekken met de verschillende politieke partijen. Op basis van dat gesprek heeft Groen Links in het gesprek met Gemeentebelangen aangegeven dat de partijen Gemeentebelangen, SP, D66 en GroenLinks in elk geval in een nieuwe coalitie vertegenwoordigd moesten zijn. Over de inhoud van het coalitieakkoord heeft de oppositie positief kritisch gereageerd o.a. op de onderwerpen als het verbindend bestuur, de burgerparticipatie, de transities Jeugdzorg, Wet Participate, Awbz-WMO en het meerjarenplan. Voorts hebben wij aangegeven dat het coalitieakkoord niet beschrijft hoe dit  college de problemen wil tackelen of hoe dit college de transities wil gaan uitvoeren.  Vervolgens hebben wij opgemerkt dat wij de portefeuilleVrijwilligers en Mantelzorg missen in het coalitieakkoord.

Motie en Benoemingen
Verder hebben wij tijdens de raadsvergadering van 13 mei 2014 vragen gesteld over de reconstructie van A27 richting Utrecht en eventuele treinverbinding en wij hebben samen met VVD een motie hierover ingediend. Deze motie is bij meerderheid van de raad aangenomen.
Wellicht ook leuk om te weten dat tijdens deze raadsvergadering Geeta benoemd is tot 2e plaatsvervangend vice-voorzitter van de raad en Marleen is benoemd tot lid van de agendacommissie.

Artikel 41 Reglement van Orde (RvO) gemeenteraad inhoudende vragen over mobiliteitscentrum
Tot slot sluiten wij het bericht van de fractie af met het artikel 41 RvO vraag die Marleen aan het college heeft gesteld.  Artikel 41 RvO vraag is een instrumenten van de raad. Een raadslid kan het college of de burgemeester schriftelijk vragen stellen over het gevoerde bestuur. Met dit vragenrecht kan aandacht gevestigd worden op bestuurlijk relevante ontwikkelingen en bepaalde problemen. Dit vragenrecht kan ook gebruikt worden in het kader van de ombudsfunctie die raadsleden kunnen uitoefenen ten opzichte van burgers.

In het artikel 41 RvO vraag heeft Marleen het volgende onderwerp voorgelegd aan het college.
Tijdens een informatieavond van de RWB begreep ik dat het mobiliteitscentrum ons een besparing oplevert van 1,5 miljoen. Hiervoor zijn 196 mensen geholpen in de 2,5 jaar dat het mobiliteitscentrum bestaat. Er werken 16 medewerkers, parttime, bij dit centrum.
In het kader van artikel 41 van het Reglement van Orde van de gemeente Oosterhout wil D66  u dan ook de volgende vragen stellen:
1. Kunt u een overzicht geven van wat het mobiliteitscentrum financieel kost en oplevert?
2. Kunt u ook een uitleg geven over hoe kosten en besparingen zijn vorm gegeven?
3. Kunt u een overzicht geven van wat het Oosterhout specifiek kost en oplevert?
4. Kunt u een overzicht geven van wat de impact van het mobiliteitscentrum is op het ambtelijk apparaat? Dus los van hoeveel mensen geholpen zijn, welk verschil heeft het concreet gemaakt?

Zodra wij een antwoord hebben gekregen zullen wij in de volgende nieuwsbrief u hierover informeren.
Tot zover  het bericht van de fractie.

Korte samenvatting coalitieakkoord 2014-2018

‘Met Oosterhout,Voor Oosterhout’

Vernieuwen en verbinden zijn de sleutelwoorden in het coalitieakkoord 2014-2018 van de gemeente Oosterhout. Het akkoord is opgesteld door de fracties van Gemeentebelangen, VVD, CDA en SP. Deze partijen leveren, met respectievelijk Marian Janse-Witte, Jan Peters, Marcel Willemsen en Mark Vissers, ook de wethouders voor de komende bestuursperiode.

In het coalitieakkoord worden de volgende vijf thema’s onderscheiden:
• Verbindend bestuur
• Sociaal domein
• Werkgelegenheid en economie
• De levendige gemeente
• Ruimte en ontwikkeling

Verbindend bestuur
De coalitie wil in een zo vroeg mogelijk stadium samenspel zoeken met burgers, ondernemers, verenigingen en organisaties. Dat is niet alleen goed voor de kwaliteit en het draagvlak van gemeentelijke plannen, maar het geeft ook meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Accenten binnen dit thema zijn onder andere:
• Bewoners, ondernemers, verenigingen en organisaties krijgen het voortouw bij het   formuleren van gemeentelijk beleid rondom burgerparticipatie.
• Mede gezien de opgaven waarvoor Oosterhout de komende vier jaar staat, wil het   college in een eerder stadium de gemeenteraad bij beleidsvorming betrekken.
• Om het gesprek met de samenleving verder te versterken, ondersteunt de gemeente   initiatieven om – samen met maatschappelijke partners – te komen tot stadsdebatten   over maatschappelijk belangrijke onderwerpen.
• Regionale samenwerking is en blijft maatwerk. De inhoud van de opgave bepaalt de keuze voor de samenwerkingspartner.
• De gemeentelijke organisatie moet herkenbaar, beschikbaar en bereikbaar blijven voor inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen.

Sociaal domein
Met de drie transities in het sociaal domein komen gemeenten met ingang van 1 januari 2015 voor aanzienlijke opgaven te staan. Het kabinet:
• hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
• legt de uitvoering van de Participatiewet (voor Wwb, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten;
• en maakt gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en –reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Het rijk laat deze transities vergezeld gaan van een forse ombuiging. Dat betekent dat   gemeenten de zorg op een andere, efficiëntere wijze, zal moeten organiseren. De coalitie kiest daarbij voor zorg dicht bij huis, voor innovatieve concepten, voor vernieuwende zorgaanbieders en voor zo min mogelijk regelgeving. Uitgangspunt is dat iedereen die zorg nodig heeft, deze ook krijgt. Wel kan of zal die zorg er anders uitzien dan men tot nu toe gewend is. Accenten binnen dit thema zijn onder andere:
• Iedere euro die de gemeente van het Rijk ontvangt, wordt zo veel mogelijk aan directe zorg en ondersteuning besteed.
• De gemeente gaat daarom sterk sturen op de overheadkosten van zorgorganisaties; ook de hoogte van de salarissen van directeuren en bestuurders (Balkenende-norm) wordt een belangrijk criterium.
• De ondersteuning van mantelzorgers wordt op allerlei gebied versterkt (centraal informatiepunt, vrijwilligersondersteuning, mogelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening).
• De coalitie is voorstander van een selectieve toepassing van de “tegenprestatie”: alleen zij die wel kunnen, maar niet willen werken, worden verplicht een tegenprestatie te leveren, met inachtneming van een aantal randvoorwaarden.
• Binnen het gemeentelijk armoedebeleid heeft de bestrijding van armoede onder kinderen de onverdeelde aandacht van de coalitie. Er komt meer ruimte om maatwerk te leveren.

Werkgelegenheid en economie
Het behouden en waar mogelijk versterken van de economische positie van Oosterhout is een van de speerpunten voor de komende bestuursperiode. Dat is niet alleen van groot belang voor de werkgelegenheid, maar ook voor de vitaliteit en de investeringskracht van Oosterhout. Ook hier is “verbinden” weer een sleutelwoord: tussen ondernemers en onderwijs bijvoorbeeld, maar ook tussen verschillende sectoren en tussen verschillende belanghebbenden. Accenten binnen dit thema zijn onder meer:
• Als het gaat om de bedrijventerreinen, is het eerste aandachtspunt het opknappen van Weststad 1 en 2. Vervolgens komt de uitgifte van het voormalige Sportpark Heihoef in beeld. De coalitie wil ten slotte kritisch zijn in de uitgifte van het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-Oost: alleen bedrijven met een aantoonbaar toegevoegde waarde komen hiervoor in aanmerking.
• In samenspraak met alle betrokken partijen wil de coalitie komen tot een aanpak om de aantrekkelijkheid van de Oosterhoutse binnenstad te versterken. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de compactheid van het kernwinkelgebied, de Leegstandsverordening en een mogelijke herverkaveling van branches en/of winkels.
• De mogelijkheden worden onderzocht om de kosten van parkeren te matigen. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar de kosten van de exploitatie van de fietsenstalling en de kosten van parkeerhandhaving.
• De coalitie is voorstander van het oprichten van een fonds, van waaruit activiteiten en projecten worden gefinancierd om de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Oosterhout te vergroten.
• Er wordt werk gemaakt van een overleg op lokaal niveau, waarin overheid, onderwijs en ondernemers bindende afspraken maken over de lokale arbeidsmarkt.

De levendige gemeente
Oosterhout heeft fors geïnvesteerd in voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. De uitdaging is er de komende periode vooral in gelegen deze voorzieningen te verbinden met (nieuwe) maatschappelijke activiteiten en initiatieven. Accenten binnen dit thema zijn onder meer:
• Binnen het Integraal Huisvestingsplan (onderwijshuisvesting) wordt aandacht besteed aan de wens van het Mgr. Frenckencollege tot (ver)nieuwbouw.
• De coalitie wil onderzoeken of het mogelijk is de maatschappelijke stage voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs op een “lichte” manier in stand te houden.
• Activiteitencentra worden uitgebreid met een bibliotheekvoorziening. Ook de ontmoetingsfunctie (leescafé) die de centrale bibliotheek inmiddels kent, zou hierin een plek kunnen krijgen.
• Er wordt gekeken naar versoepeling van regelgeving en het verminderen van bureaucratie rondom evenementen.
• Op basis van de door de gemeenteraad aangenomen Nota sporten en bewegen wordt beleid geformuleerd met betrekking tot sportaccommodaties.

Ruimte en ontwikkeling
De ruimtelijke kwaliteit van Oosterhout is misschien wel het belangrijkste visitekaartje van onze gemeente. De gevarieerde woningbouw, het groene karakter en de goede bereikbaarheid verklaren in belangrijke mate de populariteit van Oosterhout als woon- en werkstad. De coalitie wil investeren in maatregelen die deze kwaliteit verder versterken.
Accenten binnen dit thema zijn onder andere:
• Sommige wijken in Oosterhout hebben te maken met een “stapeling” van sociale   vraagstukken. Daarvoor is structureel aandacht, bijvoorbeeld via het opstellen van wijkontwikkelplannen en de uitvoering van de Leefbaarheidsagenda.
• De wijze van onkruidbestrijding en tegengaan van zwerfafval worden geëvalueerd.
• In het te herijken Mobiliteitsplan wordt, naast aan het oplossen van knelpunten in het wegennet, extra aandacht besteed aan het groeiende belang van fietsverkeer.
• De coalitie streeft naar een dekkend netwerk van openbaar vervoer in Oosterhoutstad.
• Er komt een nieuwe verdeelsleutel voor de rioolheffing, vanwege de aanzienlijke en ongewenste effecten van het huidige systeem voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
• Er komt meer flexibiliteit in de gemeentelijke woningbouwprogrammering.
• Het plan voor de bouw van 140 sociale-huurwoningen in De Contreie dient met spoed te worden uitgevoerd.

Financiën
Deze coalitie begint aan de nieuwe bestuursperiode met een tekort van € 2,6 miljoen in 2018. Hiervan wordt € 1,1 miljoen gevonden door om te buigen op personeel en organisatie. Afgesproken is dat voor het dan nog resterende bedrag van € 1,5 miljoen ombuigingsvoorstellen worden gedaan in de begroting voor 2016. Deze begroting zal een sluitend meerjarenperspectief bevatten. Over de invulling van de ombuigingen wil de coalitie in gesprek met de gemeenteraad en met de samenleving. Forse lastenverhogingen voor burgers en ondernemers zijn niet aan de orde. Als de ozb wordt verhoogd, is dat met maximaal het inflatiepercentage. Aan doelen waarvoor de gemeente van het rijk een doeluitkering ontvangt, wordt in beginsel niet meer uitgegeven dan het bedrag van de doeluitkering. De coalitie houdt vast aan de cultuur van zuinigheid, die in de afgelopen periode is ingezet.

Taakverdeling Raadsleden D66

Maarten Velds
Wethouder Stefan Huisman:
• Algemeen bestuurlijke en strategische coördinatie
• Overige wettelijke taken
• Integrale veiligheid (incl. openbare orde, brandweerzorg)
• Externe veiligheid
• Kabinet en representatie
• Juridische Zaken
• Handhaving
Wethouder Marcel Willemsen:
• Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening (incl. archeologie en monumenten)
• Wonen
• Toerisme en recreatie
• Detailhandel en middenstand
• Horeca
• Evenementenbeleid

Geeta Nanda-Mangon
Wethouder Jan Peters:
• Middelen (financiën, personeel en organisatie, ict, facilitaire zaken)
• Nutsbedrijven
• Grondzaken
• Cultuur
• Onderwijs
• Woonomgeving (incl. beheer en onderhoud, buurtbeheer en speelvoorzieningen)
Wethouder Marian Jansse:
• Afval, riolering en water
• Sport
Wethouder Mark Vissers:
• Communicatie
• Thema verbindend bestuur
• Dienstverlening
• Natuur en milieu
• Participatiewet
• Verkeer en mobiliteit

Marleen Hemmers
Wethouder Stefan Huisman
• Regionale samenwerking
Wethouder Jan Peters:
• Transitie jeugdzorg
• Jeugdbeleid
Wethouder Marian Jansse
• Transitie Awbz
• Maatschappelijke Zorg (Wmo, welzijn, volksgezondheid)
Wethouder Marcel Willemsen
• Economische zaken (incl. agrarische zaken)
Wethouder Mark Vissers
• Sociale zekerheid (incl. inburgering)

Vacature
– Leden Steunfractie

Agenda
– 5 juni 2014 om 20.00 uur ALV (locatie nog nader te bepalen)
– 26 mei 2014 om 19.00 fractievergadering op het gemeente kamer 2
– 10 juni 2014 om 19.30 raadsvergadering

Links
https://oosterhout.d66.nl/
http://ris.oosterhout.nl/

Vragen
Voor vragen over de nieuwsbrief kunt u terecht bij Geeta Nanda-Mangon.

Contact
Secretariaat  Johan Datema    jghdatema@hotmail.com   06-2855 7385
Fractievoorzitter Maarten Velds   mfvelds@hetnet.nl
Raadslid Geeta Nanda-Mangon   gmangon@hotmail.nl
Raadslid Marleen Hemmers   marleenhemmers@hotmail.com
Lid Steunfractie Maarten Hooijmaijers   maarten.hooijmaijers@casema.nl